Regulamin sklepu

FABRYKA PRZYGODY

REGULAMIN

Fabryki Przygody

§1

Postanowienia ogólne

Właścicielem i administratorem domeny internetowej www.fabrykaprzygody.com jest Fabryka Przygody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbudach, ul. Przemysłowa 3, 83-050 Kolbudy, NIP: 6040225228, REGON: 389602619, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000914860 (dalej „Fabryka Przygody”). Użytkownik wchodząc na stronę internetową www. fabrykaprzygody.com zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), a także powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

§2

Prawa autorskie

 1. Strona internetowa www.fabrykaprzygody.com stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Fabryce Przygody przysługują wszelkie prawa do treści strony jako całości zgodnie z przepisami przywołanej ustawy. Fabryka Przygody ma także prawo do używania poszczególnych elementów strony internetowej, zwłaszcza fotografii, designu, grafiki, logo, tekstów, dźwięków itp.
 3. Jakąkolwiek część treści strony internetowej można wykorzystywać wyłącznie za zgodą Fabryki Przygody. Zabrania się zwłaszcza jakiejkolwiek publikacji, kopiowania, dalszego rozpowszechniania i używania do celów komercyjnych treści strony internetowej bez uprzedniej jednoznacznej pisemnej zgody Fabryki Przygody.

§3

Sposób używania strony internetowej

Użytkownik akceptuje, że zabroniona jest wszelka ingerencja w bezpieczeństwo, podstawę techniczną oraz treść strony internetowej www.fabrykaprzygody.com, a także inne formy jej wykorzystania niezgodnego z prawem, ingerencja w użytkowanie niniejszej strony przez innych użytkowników, używanie strony do rozsyłania niezamawianej poczty (spam), łańcuszków internetowych, wysyłania na tę stronę wiadomości zawierających wirusy lub w jakikolwiek sposób niebezpiecznych bądź szkodliwych programów, próby uzyskania dostępu do tych części strony internetowej www.fabrykaprzygody.com, które są wyłączone z publicznego użytku, zwłaszcza do kodu źródłowego itp., rozpowszechnianie na tej stronie internetowej wiadomości i materiałów naruszających przepisy prawa.

§ 4

Ograniczenie odpowiedzialności Fabryki Przygody

 1. Przepisy niniejszego paragrafu nie dotyczą stosunków prawnych wynikających ze sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykaprzygody.com, które zostały uregulowane w § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Treść strony internetowej ma wyłącznie informacyjny, niewiążący charakter. Fabryka Przygody nie odpowiada za poprawność i kompletność informacji na niniejszej stronie internetowej. Publikacja jakichkolwiek danych i informacji na tej stronie internetowej, z wyjątkiem niniejszego Regulaminu, nie ma charakteru aktu prawnego skutkującego powstaniem stosunków prawnych pomiędzy Fabryką Przygody i użytkownikiem.
 3. Fabryka Przygody nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, które powstaną po stronie użytkownika wskutek tego, że będzie on postępował w oparciu o treść strony internetowej www.fabrykaprzygody.com i w związku z użytkowaniem tej strony.
 4. Fabryka Przygody może w każdym czasie wprowadzać dowolne zmiany w zakresie informacji i treści na stronie internetowej www.fabrykaprzygody.com. Fabryka Przygody nie ponosi też żadnej odpowiedzialności za reklamę, event, bądź inną formę promocji prowadzonej przez jakikolwiek podmiot trzeci za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykaprzygody.com.
 5. Fabryka Przygody nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treść stron internetowych należących do podmiotów trzecich, które można odwiedzić za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykaprzygody.com.

§ 5

Profil i rejestracja użytkowników

 1. Użytkownicy mogą stworzyć własny profil na stronie internetowej www.fabrykaprzygody.com. Tworzenie profilu i rejestracja nie są niezbędne do używania strony internetowej www.fabrykaprzygody.com i/lub zakupu biletów za pośrednictwem tej strony.
 2. Każdy użytkownik strony www.fabrykaprzygody.com może się zarejestrować i utworzyć swój profil.
 3. Wszystkie dane są udzielane przez użytkownika dobrowolnie. Fabryka Przygody nie weryfikuje autentyczności danych przekazanych przez użytkownika w celu rejestracji i utworzenia profilu.
 4. Użytkownik ma prawo do tego, by w dowolnym momencie anulować rejestrację i skasować profil bądź dowolnie zmienić wprowadzone dane.
 5. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych reguluje Polityka Prywatności (https://fabryka-przygody.com/polityka-prywatnosci/).

§ 6

Konkursy

 1. Fabryka Przygody w ramach strony internetowej www.fabrykaprzygody.com organizuje konkursy, w których może wziąć udział osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Fabryka Przygody zastrzega sobie prawo do skrócenia, przerwania lub odwołania konkursu oraz zmiany jego zasad.
 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto zaakceptuje zasady konkursu, spełni warunki tych zasad oraz spełni poniższe warunki: Odpowie na pytanie konkursowe zadane w odpowiednim konkursie, za pośrednictwem wiadomości SMS, e-maila, formularza z odpowiedziami lub w inny alternatywny sposób. Odpowiedź na pytanie konkursowe uczestnik wysyła zgodnie z instrukcją podaną w warunkach danego konkursu. Uczestnik w ramach odpowiedzi konkursowej podaje również swoje imię, nazwisko oraz numer telefonu lub adres e-mail, o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej. Uczestnik konkursu zgadza się na opublikowanie swojego imienia i nazwiska w wynikach konkursu zamieszczonych na stronie internetowej Fabryka Przygody i jej profilach w mediach społecznościowych.
 3. Konkurs zaczyna się z dniem, w którym Fabryka Przygody ogłasza go na swojej stronie internetowej i kończy z dniem podanym w warunkach konkursu. Fabryka Przygody nie uwzględnia w konkursie sms-ów, e-maili, formularzy z odpowiedziami oraz wysłanych w inny sposób odpowiedzi, jeśli dojdą one po upływie powyższej daty. Ocena konkursu zostanie dokonana najpóźniej w ciągu miesiąca po zakończeniu konkursu. Nagrody konkursowe wygrywa określona liczba uczestników podana w warunkach konkursu, zgodnie z określonymi zasadami konkursu. Fabryka Przygody zastrzega sobie prawo do kontroli spełnienia warunków uczestnictwa w grze i oceny prawa do wygranej, a także prawo do tego, by w spornych przypadkach podejmować ostateczne decyzje wedle własnego uznania. Fabryka Przygody nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne awarie techniczne w ramach komunikacji elektronicznej podczas konkursu oraz nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów związanych z uczestnictwem w konkursie powstałych wskutek jakichkolwiek trudności technicznych bądź trudności związanych z nadmiernym obciążeniem serwerów.
 4. Nagrody przekazuje zwycięzcom Fabryka Przygody lub firma podana w warunkach konkursu. Nagrody zwycięzcy odbierają na własne ryzyko, zwycięzca odbierając nagrodę przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody, które mogą powstać po jego stronie lub osób trzecich, w związku z użyciem nagrody. Fabryka Przygody nie odpowiada za szkody spowodowane przez nagrody ani też powstałe w związku z użyciem nagród.

§7

Zakup biletów

 1. Kupujący poprzez zakup biletów oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 2. Fabryka Przygody dokonuje sprzedaży biletów na Wydarzenie za pomocą strony internetowej www.fabrykaprzygody.com (dalej „sklep”). Za zakup biletów za pośrednictwem sklepu uważa się również zakup w ramach zamówień zebranych bezpośrednio w Fabryce Przygody.
 3. Przedmiotem umowy jest sprzedaż biletów na wybrane Wydarzenie, za określoną w sklepie cenę i w określonej przez Kupującego ilości. Umowa jest zawierana wraz z uiszczeniem przez kupującego opłaty za bilety.
 4. Fabryka Przygody niezwłocznie po uiszczeniu opłaty za bilety, potwierdza kupującemu zakup biletów na e-mail podany przez kupującego.
 5. Kupujący przez zakup biletu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych przez Fabrykę Przygody dla danego Wydarzenia.
 6. Fabryce Przygody przysługuje prawo do zmiany programu, terminu oraz miejsca Wydarzenia.
 7. Cena za każdy bilet jest podana odrębnie przy każdym Wydarzeniu.
 8. Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy kupującym i Fabryką Przygody, z uwagi na treść art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014, poz. 827), w myśl którego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 9. Kupujący nie ma prawa do wymiany biletu na inne Wydarzenie.
 10. Jeśli Fabryka Przygody całkowicie odwoła wydarzenie, kupujący, który przekazał Fabryce Przygody swoje dane kontaktowe (e-mail, telefon, adres pocztowy), zostanie poinformowany za pośrednictwem któregoś z podanych środków komunikacji o tym, że Wydarzenie zostało odwołane.
 11. Jeśli Wydarzenie zostanie odwołane, Fabryka Przygody zwraca opłatę za bilety w pełnej wysokości.
 12. Jeśli data Wydarzenia zostanie zmieniona, Kupujący ma prawo do zwrotu opłaty za bilet lub wymiany biletu na voucher do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Kupujący ma prawo złożyć reklamację najpóźniej na 5 dni po pierwotnej dacie wydarzenia i tylko jeżeli bilet nie został wcześniej wykorzystany. W przypadku nie złożenia reklamacji w powyższym terminie, Fabryka Przygody uznaje, że Klient zaakceptował nową datę Wydarzenia. Jeżeli data Wydarzenia ulegnie zmianie w wyniku działania siły wyższej, bilet zachowuje swoją ważność dla wydarzenia w nowym terminie. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu lub wymiany biletu. Zdarzeniami siły wyższej są w szczególności: zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub przepisów prawa miejscowego, wojna, działania wojenne, rebelie, rewolucje, zamachy stanu, akty terrorystyczne, konfiskaty, nacjonalizacje, mobilizacje, strajki, stan wojenny, stan wyjątkowy, ogłoszenie żałoby narodowej, stan epidemii, jak również działania sił przyrody, w szczególności: trzęsienia ziemi, powodzie, gradobicia, uderzenia piorunów, trąby powietrzne.
 13. Jeśli zostaną spełnione warunki dla zwrotu opłaty za bilety zgodnie z brzmieniem niniejszego Regulaminu, opłata za bilety zostanie zwrócona kupującemu w następujący sposób:
  1. w przypadku elektronicznego zakupu biletu za pośrednictwem strony internetowej, opłata za bilet zostanie zwrócona za pośrednictwem karty płatniczej, którą zapłacono opłatę za bilet, zaś w przypadku płatności przelewem bankowym – na rachunek bankowy, z którego wysłano opłatę za bilet;
  2. w przypadku zakupu biletu bezpośrednio w Fabryce Przygody, opłata za bilet zostanie zwrócona w sposób wybrany przez kupującego (w gotówce lub bezgotówkowo).
 1. Jeśli w związku z zakupem biletu na Wydarzenie pomiędzy Fabryką Przygody i klientem, który jest konsumentem, powstanie spór konsumencki i nie uda się go rozwiązać polubownie, klient może złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzygnięcie takiego sporu przez określony podmiot pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, którym jest Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej, ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, e-mail: spsk@wiih.org.pl, web: http://spsk.wiih.org.pl/. Klient może również skorzystać z utworzonej przez Komisję Europejską platformy do rozstrzygania sporów on-line, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 8

Procedura reklamacyjna

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Fabrykę Przygody lub nierealizowania jej zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Fabryki Przygody.
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@fabrykaprzygody.com z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 3. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Fabryka Przygody zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 4. Fabryka Przygody rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji. Jeśli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się niemożliwe, Fabryka Przygody poinformuje o tym Klienta z podaniem przyczyny przedłużenia terminu oraz przewidywanego czasu udzielenia odpowiedzi.
 5. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W przypadku reklamacji złożonej przez Klienta będącego Konsumentem, Fabryka Przygody przekaże odpowiedź w formie pisemnej na wskazany przez niego adres do korespondencji.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis niniejszego Regulaminu jest nieważny lub przestał obowiązywać, nie ma to wpływu na ważność i obowiązywanie innych zapisów Regulaminu. W takim przypadku należy stosować zapisy Regulaminu z wyłączeniem zapisu, który został uznany za nieważny bądź przestał obowiązywać.
 2. Fabryka Przygody zastrzega sobie prawo do tego, by w dowolnym momencie zmienić treść niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie przepisy niniejszego regulaminu oraz stosunki umowne pomiędzy kupującym, użytkownikiem i Fabryką Przygody podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory powstałe przy sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.fabrykaprzygody.com, będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla siedziby Fabryki Przygody, o ile nie uda się ich rozstrzygnąć w drodze negocjacji.
 5. Niniejszy regulamin używania strony obowiązuje i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej www.fabrykaprzygody.com.