Polityka prywatności

FABRYKA PRZYGODY

  1. Administrator danych osobowych

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest FABRYKA PRZYGODY SP ZO. O.  z siedzibą w Kolbudach [83-050] przy ul. Przemysłowej 3

1.2 Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

1.2.1 listownie: Kolbudy [83-050] ul. Przemysłowa 3

1.2.2 za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@fabryka-przygody.com

1.2.3 telefonicznie:  + 48 695 190 830

2. Cele i podstawy przetwarzania

2.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z:

2.1.1 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą wykorzystania wizerunku

2.1.2 [art. 6 ust 1 lit a RODO] wyrażoną zgodą dotyczącą marketingu bezpośredniego

2.1.3 [art. 6 ust 1 lit b RODO] chęcią zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą lub jej wykonaniem, współpracą

2.1.4 [art. 6 ust 1 lit c RODO] realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

2.1.5 [art. 6 ust 1 lit f RODO] prawnie uzasadnionym interesem Administratora

2.1.6 [art. 9 ust 2 lit a RODO] wyrażoną zgodą

2.1.7 [art. 9 ust 2 lit b RODO] wypełnieniem obowiązków w celu zabezpieczenia społecznego

2.1.8 [art. 9 ust 2 lit h RODO] zapewnieniem profilaktyki zdrowotnej, opieki zdrowotnej, leczenia

3. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

3.1 podwykonawcy, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych:

3.1.1 firmy odpowiedzialne za obsługę strony internetowej,

3.1.2 firmy świadczące usługi hostingu serwerów

3.1.3 dostawcy aplikacji wspomagających pracę Administratora

3.1.4 Biuro usług księgowych

3.2 inni Administratorzy:

3.2.1 firmy świadczące usługi prawne

3.2.2 firmy świadczące usługi kurierskie, posiadające status operatora pocztowego

3.2.3 podmioty medyczne [Szpitale, Ośrodki Zdrowia]

3.2.4 Firmy Ubezpieczeniowe

3.2.5 Właściciele firm wspierających przygotowanie konferencji, wyjazdu integracyjnego

4. Przekazywanie danych do Państw Trzecich [poza obszar EOG]

W związku z korzystaniem przez Administratora z rozwiązań firm mających swoją siedzibę poza obszarem EOG, istnieje prawdopodobieństwo przekazywania danych osobowych do Państwa Trzeciego. Administrator zawsze potwierdza aktywne uczestnictwo firmy współpracującej w Privacy Shield.

5. Sposób zbierania danych osobowych

5.1 Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zebrane:

5.1.1 bezpośrednio od osoby, której dotyczą: wszelkie dane niezbędne do realizacji zawartych umów

5.1.2 dane zebrane przez Organizatora wyjazdu integracyjnego, konferencji

5.1.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencji papierowej, strony www

6. Czas przechowywania danych osobowych

6.1 do czasu wycofania udzielonej zgody

6.2 przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa, jednak nie dłużej niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

7.1 żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii

7.2 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub Podmiot Współpracujący

7.3 prawo cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

7.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [na adres Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa]

8. Podanie danych osobowych jest

8.1 dobrowolne w przypadku wyrażenia zgody

8.2 warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, zlecenia a bez ich podania nie jest możliwa odpowiedź na zapytanie lub zawarcie umowy

9. Bezpieczeństwo danych

9.1 Połączenie pomiędzy serwerem Administratora a użytkownikiem końcowym zostało zabezpieczone za pomocą protokołu SSL

9.2 Administrator wdrożył celem zapewnienia bezpieczeństwa informacji zabezpieczenia techniczne i organizacyjne przewidziane prawem.